© DoucheRent

Voorwaarden


douchecabine blauw gordijn

Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tot huur van een douchecabine van DoucheRent.

Duur van de overeenkomst

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor minimaal 1 week. Bij het vaststellen van de duur van de overeenkomst geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Plaatsing van de douchecabine

De douchecabine wordt door DoucheRent geplaatst en aangesloten en aan het einde van de huurovereenkomst verwijderd.

douchecabine donkere deur

Borgsom

De huurder betaalt na plaatsing en installatie van de douchecabine aan DoucheRent een borgsom van € 75,00.

Schade en gebreken

De huurder is verplicht elke schade of elk gebrek tijdens de huurperiode onmiddellijk aan DoucheRent te melden. Herstel- of andere werkzaamheden aan het gehuurde mogen uitsluitend door DoucheRent worden verricht.

Verplichtingen van de huurder

De huurder is verplicht het gehuurde slechts te gebruiken overeenkomstig de bestemming waarvoor het gehuurde ter beschikking is gesteld. Aan het gehuurde mogen geen veranderingen worden aangebracht en de douchecabine mag na plaatsing en installatie door DoucheRent door huurder niet eigenmachtig worden verplaatst.

Risico en kosten

Vanaf het moment dat de douchecabine bij huurder is geplaatst tot het einde van de overeenkomst, is alle risico van het gehuurde voor de huurder. De kosten van noodzakelijk herstel van het gehuurde ten gevolge van niet-nakoming van de verplichtingen door huurder, zijn voor rekening van huurder.

Betaling

De huurprijs alsmede eventuele op grond van de huurovereenkomst voor rekening van de huurder komende kosten, dienen op de datum waarop het gehuurde weer door DoucheRent wordt opgehaald, zonder enige korting of verrekening contant te worden betaald, tenzij anders is overeengekomen.

douchecabne klapdeur

Aansprakelijkheid

DoucheRent is niet aansprakelijk voor de direct of indirect door het gebruik van het gehuurde veroorzaakte schade, behoudens voor zover de door hem afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.